Ezoterik Savaş Nedir?

Sıradaki içerik:

Ezoterik Savaş Nedir?

e
sv

Türkiye’de Yaşamış Medeniyetler

31 okunma — 07 Aralık 2022 09:22

Türkiyede Yaşamış Medeniyetler

Türkiye’nin tarihi çeşitli uygarlıkların damgasını vurduğu bir tarihtir. Ülkenin bilinen en eski sakinleri, MÖ 2. binyılda Anadolu’da bir imparatorluk kuran Hititlerdir. Bu imparatorluğun yıkılmasından sonra Frigler, Persler ve Lidyalı Yunanlılar, Büyük İskender’in MÖ 334’te Küçük Asya’yı fethi bölgeye Helenizmi getirene kadar Anadolu’yu kontrol etmek için mücadele etmişlerdir. İskender’in MÖ 323’teki ölümünün ve ardından krallığının “Diadochoi” adı verilen generalleri arasında bölünmesinin ardından Phyrgia, MÖ 133 civarında Mithridates VI Eupator (genç Roma İmparatoru Commodus’a karşı cinayet girişimleriyle ünlüdür) tarafından fethedilene kadar (Makedonya ve Ptolemaios Mısır’ı ile birlikte) bunlardan biri olmuştur. Ancak bu durum uzun sürmemiş, Roma MÖ 86 yılında Plataea’da Mithridates VI Eupator’u mağlup ettikten sonra Anadolu’nun büyük bir kısmını ele geçirmiş, Bizans ise başkenti olacak Konstantinopolis’i kurmuştur. Bunu Kral I. Ardeşir liderliğindeki İran’dan gelen başka bir istila izledi ancak MS 1402-1413 yılları arasında başarılı bir şekilde püskürtüldü ve MS 1335’te Bağdat’ı yağmaladıktan sonra Kudüs de dahil olmak üzere Halifelik topraklarının bir kısmını ele geçirdi (Moğollardan alınmıştı). Osmanlılar daha sonra Yunanistan ve Bulgaristan gibi diğer birçok bölgeyi kontrol altına alarak 29 Mayıs 1453’te (Bizans egemenliğinin son yılı) Konstantinopolis’i fethederek İstanbul’u yeni başkentleri haline getirdiler ve MS 1700’lerde hem askeri fetihler hem de İngiltere ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkeleriyle külçe altın veya baharat gibi hammadde ticareti sayesinde dünya lideri oldular.”

İLGİLİ İÇERİK Hitit Tarihi Blog
Hititler

Hitit İmparatorluğu

Hitit İmparatorluğu bir Tunç Çağı imparatorluğudur. Tunç Çağı’nın çöküşü sırasında ortaya çıkan Anadolu halklarından biri olan Hititler tarafından kurulmuştur. Tarihsel kayıtlarda ilk olarak MÖ 18. yüzyılda Hattuşa’yı istila ve fethettiklerinde ortaya çıkmışlar, bu da Hattuşa’nın Hitit kontrolü altında olduğu bir döneme yol açmıştır. Bu imparatorluğun başkenti Hattuşaş olarak da bilinen Hattuşa’ydı[1].

Hitit İmparatorluğu yaklaşık MÖ 1650’den MÖ 1180’e kadar sürmüş ve sınırları dışından gelen bir istilaya yenilerek yıkılmıştır (bu istilanın Asur’dan mı yoksa Urartu’dan mı geldiği bilinmemektedir).

Frigya

Frigya, Anadolu’da Halys Nehri’nin batı yakasında yer alan bir krallıktı. Antik Frigler, bilinmeyen bir dil konuşan ancak diğer dillerle bağlantılı olabilecek Hint-Avrupalı insanlardı. Kendi kültürleri ve yaşam tarzları vardı ancak Hititler ve Yunanlılar gibi diğer antik kültürlere oldukça benziyordu.

Frigler, bugün Türkiye olarak bildiğimiz Anadolu’da yaşayan bu kavimlerden biriydi. Üç bin yıl önce Sibirya ve Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Hint-Avrupalılar olarak adlandırılan daha büyük bir grubun parçasıydılar (daha fazla bilgi burada).

Lydia

Lidya Krallığı, Batı Anadolu’da, Küçük Asya’nın güneydoğu ucunda yer alan bir Demir Çağı krallığıydı. Lidya Krallığı MÖ 11. yüzyılda, başkenti Sapinuwa’da bulunan eski Arzawa Krallığı’nın yerinde kurulmuştur. Başkent Sardeis’te kurulmuş, daha sonra yakındaki Sfard’a (Sarfand) ve son olarak da Sipylus Dağı’nın eteklerindeki (günümüzde Manisa) son yerine taşınmıştır.

Lidya ismi, Yunan mitolojisine göre Herkül’ün on iki görevinden birinin bir bölümünden gelmektedir: altın postu koruyan bir ejderhayı öldürmek. Lidyalılar, bu görevin ardından onları Frigya’dan çıkaran Kralları Lydus’un adını almışlardır. Yunan mitolojisinde Lidya aynı zamanda Atyrau̯a, Atiurja veya Attarim; Adrasteia; veya Pythonissa (Piton Dişi) ve Jason’un Altın Post’u arayışıyla ilgili efsanelerin farklı versiyonlarına göre başka isimlerle de bilinir.

Pers İmparatorluğu

Pers İmparatorluğu yaklaşık olarak M.Ö. 550’den M.Ö. 330’a kadar süren neredeyse küresel bir süper güçtü. Medleri deviren ve yoluna çıkan birçok medeniyeti fetheden Büyük Kiros tarafından kurulmuştur; ayrıca dönemin diğer hükümdarlarının çoğunun aksine herkes için dini özgürlüğe izin vermiştir. Ahameniş İmparatorluğu (Birinci Pers İmparatorluğu olarak da bilinir) I. Darius ve I. Xerxes yönetiminde M.Ö. 486’da zirveye ulaşmış, ancak İskender’in M.Ö. 334’teki istilasının yol açtığı iç çatışmalar nedeniyle kısa ömürlü olmuştur. Yunan general İran’ın büyük bölümünü fethetmiş ve Yunanistan ile Hindistan arasında ticaret yolları kurmuştur. 323 yılında Baktriya’dan (bugünkü Afganistan) gelen askerlerle yaptığı bir savaşın ardından geçirdiği hastalık sonucu 32 yaşında ölmüştür.

İskender’in halefleri Avrupa, Küçük Asya ve Mısır’daki çeşitli topraklarda iktidarı ele geçirdiğinde yeni bir dönem başladı; bu tür dönemler gerçekleştikleri yere bağlı olarak farklı isimlerle anılır: Yunanistan ve Batı Küçük Asya (“Yunan Doğusu”) için Helenistik dönem; Mısır ise Sezar’ın İç Savaşı sırasında yenilgiye uğrayan Kleopatra VII’nin teslim olmak yerine intihar etmesiyle M.Ö. 30 civarında bu hanedanlık sona erene kadar Ptolemaios yönetiminin bir parçası oldu.”

İLGİLİ İÇERİK Kısa Antik Yunan Tarihi Blog

Yunan dönemi

Yunan dönemi, MÖ 1. binyılın başında Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından İyonyalı Yunanlıların Anadolu’ya yerleşmesiyle başlar. Bu yerleşimciler Efes, Pergamon ve Smyrna gibi kentleri kurmuşlardır; bu kentlerin her birinin nüfusu MÖ 500’de 100.000’i aşmıştır.

Büyük İskender’in (MÖ 356-323) yükselişi ve düşüşü Anadolu’da büyük değişikliklere yol açmıştır. İskender’in fetihlerinden Yunanistan’dan Hindistan’a kadar uzanan İskender İmparatorluğu (Yunanistan olarak da bilinir) adında yeni bir imparatorluk ortaya çıktı. İskender’in ölümünden sonra bu imparatorluk birkaç küçük devlete bölündü, ancak geç antik dönemde Küçük Asya’yı kasıp kavuran Müslüman istilacıların baskısı altında çöküşünden sonra yüzyıllar boyunca süren Batı kültürü, sanatı ve mimarisi üzerindeki etkisiyle hatırlanmaktadır.

Atina, Perikles’in yönetimi altında, Atina’ya bakan Pentelicus Dağı’ndaki tapınaklar ya da Herodes Atticus’un Odeon’u gibi mitolojik sahneleri ya da hikayeleri tasvir eden boyalı heykellerle süslenmiş binalar gibi inşaat projeleri yaptırarak hem eğlenceyi teşvik eden hem de eğitici değeri olan önemli bir merkez haline gelmiştir

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu, Akdeniz bölgesine hakim olan iki büyük imparatorluktan ilkiydi. Sırasıyla Bizans İmparatorluğu ve Romanya olarak bilinen batı ve doğu yarılarına bölünmesiyle ayırt edildi. Doğu İmparatorluğu’nun merkezi Konstantinopolis’ti (günümüz İstanbul’u), Roma ise İtalya’nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın bir parçası olmasının ardından kullanım dışı kaldı.

Bizans İmparatorluğu, mimarisinde ve mozaikler, freskler ve ikonlar gibi sanat formlarında görülebilen hem Avrupa hem de Asya’dan gelen kültürel etkilerin karmaşık bir karışımıyla işaretlenmiştir; bunlar Yunanistan ve İran gibi çeşitli medeniyetlerin yanı sıra Hıristiyanlığın kendisinden gelen etkileri de yansıtmaktadır.

Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun doğu yarısıydı ve 1000 yıldan fazla bir süre boyunca Avrupa’nın büyük bir bölümünü ve uzak bölgeleri yönetti.

İmparatorluğun merkezi Konstantinopolis, şimdiki adıyla İstanbul, Türkiye’ydi. M.S. altıncı yüzyıldaki zirvesi sırasında Sicilya’nın batısına ve Afrika’nın kuzey kıyılarına kadar olan bölgeyi kontrol ediyordu. Bugün Konstantinopolis’in Düşüşü olarak bilinen M.S. 1453 yılında Türk Sultanı 2. Mehmet’in eline geçene kadar çeşitli hükümdarlar tarafından yönetilmiştir.

Selçuklu Devleti

Selçuklular Orta Asya kökenli bir Türk halkıydı. Göçebe savaşçılardı ve 11. yüzyılda Anadolu’ya gelerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurdular. Selçuklular, daha önce Bizanslılar tarafından Hıristiyanlaştırılmış olan Anadolu’ya İslam’ı getirmişlerdir. İslam’ı getirmelerinin yanı sıra, diğer kültürler üzerinde de büyük etkileri olmuştur. Bu etkilerden bazıları mimari ve bugün hala popüler olan halı ve hat gibi sanat formlarıdır.

Selçuklu Devleti, siyaset, ekonomi ve sanata yaptığı birçok katkı nedeniyle tarihteki en önemli ortaçağ imparatorluklarından biri olarak kabul edilmektedir[1].

Anadolu Selçukluları

Anadolu Selçukluları, Anadolu bölgesinde hüküm sürmüş Sünni Müslüman bir Türk hanedanıydı. Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri olan Selçuklular, Orta Asya’dan gelen Selçuklu Türkleri tarafından kurulmuş ve hem günümüz Türkiye’sinde hem de İran’da hüküm sürmüşlerdir.

İLGİLİ İÇERİK Osmanlı Tarihi Blog

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu çok etnikli ve çok dinli bir devletti. İmparatorluk 1299 yılında I. Osman tarafından kurulmuş ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiği 1922 yılına kadar devam etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu medeniyeti, 1299’dan 1922’ye kadar süren diğer tüm İslam medeniyetlerinden daha uzun sürdü! İmparatorluk zaman içinde genişledi ve sonunda Avrupa’nın çoğunu İstanbul’dan (eski adıyla Konstantinopolis) yönetti.

Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok farklı kültür barış içinde bir arada yaşıyordu. Bunu yapabildiler çünkü hükümetleri herkesin tek bir yönetim altında eşit olmasını sağladı; din veya etnik kökene dayalı ayrımcılık yoktu. Ayrıca neredeyse herkesin ana dili olarak Türkçe konuşması da buna yardımcı oldu! Bu sayede, bir işi hızlıca halletmeleri gerektiğinde, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca gibi diller arasındaki farklılıklar nedeniyle söylediklerini yanlış anlayabilecek çevirmenler kullanmadan birbirleriyle kolayca iletişim kurabiliyorlardı. Bazen insanlar yüksek sesle konuşmadan önce düşünmedikleri için yanlış bir şey söyleyebilir ve söylediklerinin doğru olmadığını daha sonra fark edebilirler.”

Kültür

 • Hititler
 • Frigyalılar
 • Lidyalılar
 • Persler
 • Yunanlılar
 • Romalılar
 • Bizanslılar (Doğu Roma İmparatorluğu olarak da adlandırılır) – Bizans, “Bizanslı” anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Tarihin ilerleyen dönemlerinde bu terim Konstantinopolis’i Roma İmparatorluğu tarafından kurulan diğer şehirlerden ayırmak için kullanılmıştır. 1453 yılında Konstantinopolis Osmanlı Türkleri tarafından fethedildi ve adı İstanbul olarak değiştirildi. Osmanlılar, I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşan Müttefik Güçler tarafından yenilgiye uğratıldıkları 1921 yılına kadar Türkiye’yi yönetti. Türkiye’nin son Sultanı, 3 Mart 1922’de aile üyeleri ve doğumundan beri kendisine hizmet eden personeliyle birlikte İtalya’ya sürgüne gitmek üzere imparatorluk sarayından ayrıldı.* Selçuklular – MS 10. yüzyılda Tuğrul Bey önderliğinde İran’ı fethettikten sonra Orta Asya’dan İran’a göç eden bir grup Türk halkı.* Osmanlılar – MS 14. yüzyılda I. Osman önderliğinde Güneydoğu Avrupa merkezli bir imparatorluk olarak kendini kuran bir Türk hanedanı

Sanat eserleri

 • Hitit İmparatorluğu (MÖ 19.yy – MÖ 17.yy)
 • Phrygia (MÖ 8.yy – MÖ 6.yy)
 • Lidya (MÖ 6.yy – MÖ 7.yy)
 • Pers İmparatorluğu (MÖ 539-333)
 • Yunan dönemi (MÖ 334-133) ve Roma İmparatorluğu dönemleri (MÖ 133 – MS 395). Bizans İmparatorluğu dönemi (MS 395 – MS 1453). Selçuk Eyaleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri (1453-1923). Anadolu Selçukluları, Osmanlı İmparatorluğu, MS 1071 ile MS 1326 yılları arasında Anadolu’da hüküm sürdükleri süre boyunca başkentlerini Bursa/Yorosluk’un yanı sıra Konya/İconium ve daha sonra Ankara/Angora vilayetlerinde kurduktan sonra Anadolu’da geniş bir toprak parçasına hükmeden ve MS 1453’te Konstantinopolis/İstanbul’u fetheden Osmanlılar olarak bilinen kendi saltanat sistemine sahip kendi askeri sistemlerine dayalı devlet yapısını kuran İslam devletleri oldukları için bu bağlamda yer almaktadır;

Mimari yapılar

Selçuklular, 12. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Anadolu’yu (modern Türkiye) yöneten göçebe Türklerdir. Bu süre zarfında, ülke genelinde birçoğu günümüze kadar ulaşan kaleler ve hisarlar inşa etmişlerdir. İşte bazı ünlü örnekler:

 • İstanbul: Şehir MS 330 yılında I. Konstantin tarafından kurulmuş, ancak 1329 yılına kadar oğlu I. Yıldırım Bayezid tarafından önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline getirilmemiştir. Dört camiye ve çok sayıda saraya ev sahipliği yapmasının yanı sıra, kentin kuruluşundan çok önce Romalılar tarafından inşa edilen birkaç su kemeri de vardır – bazıları bugün bile ayakta!
 • Bursa: Bu şehir, I. Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılmadan önce bir zamanlar Bizans topraklarının bir parçasıydı. Bugün mimari hazineleri arasında altı cami bulunmaktadır; ancak günümüzde sadece bir tanesi cami olarak işlev görmektedir (o da nadiren). Diğer beşi artık müze ya da Rus Ortodoksluğu veya Ermeni Apostolikliği gibi farklı inançlara hizmet eden aktif kiliselerdir

Anadolu Tarihi

Anadolu ve insanları

 • Anadolu Platosu, Türkiye’nin ortasından İran’a kadar uzanan geniş bir alandır. En yüksek noktası olan Türkiye’nin doğusundaki Ağrı Dağı (4.137 metre), Dünya üzerindeki en yüksek dağlardan biridir.
 • Bölgede en azından Neolitik Çağ’dan (M.Ö. 50000) beri yerleşim vardır, ancak insanlar Tunç Çağı’na kadar buraya çok sayıda yerleşmeye başlamamışlardır. Tarımla geçindiler ve bu geniş alanda birbirleriyle ticaret yaptılar; ayrıca Urfa veya Efes (bugünkü Selçuk) gibi şehirlere dayanan yazı sistemleri ve toplumlar geliştirdiler. Zamanla “Anadolulular” olarak tanınmaya başladılar çünkü dilleri Yunancaya benziyordu ama yine de yabancıların kolayca anlayamayacağı kadar farklıydı – “Anadolulu” kelimesi “Küçük Asya’ya yakın” anlamına geliyor.

Sonuç;

Türkiye’nin tarihi kültürler, imparatorluklar ve medeniyetler açısından oldukça zengindir. Hitit İmparatorluğu’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar Anadolu, tarihteki en etkili insan gruplarından bazılarına ev sahipliği yapmıştır. Bu yazı, bunlardan sadece bazılarına kısa bir genel bakış sunuyor!

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli